Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Użytkowników serwisu w domenie http://www.paliwacentrum.pl/ (“Serwis”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych 

1.1. Współdministratorami w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych są wspólnie, z zastrzeżeniem 1.9, następujące podmioty:

1.1.1. Andrzej Cieślak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paliwa Centrum Andrzej Cieślak, NIP: 7731568581, REGON: 367299799, adres: Staszica, nr 2, 95-040 Koluszki. (dalej Współadministrator nr 1)

1.1.2. Magdalena Cieślak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mag-Trans Magdalena Cieślak, NIP: 7291275603, REGON: 100660733, adres: Staszica, nr 2, 95-040 Koluszki. (dalej Współadministrator nr 2)

zwani dalej  łącznie Współadministratorami.

1.2. Informujemy, iż w ramach wzajemnych umów o współadministrowanie zostały uzgodnione zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z Rozporządzenia, w szczególności zostało uzgodnione, iż:

1.2.1. za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 (pierwotny i wtórny obowiązek informacyjny), jest odpowiedzialny Współadministrator 1 Współadministrator nr 2.

1.2.2. za wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia w odniesieniu do wykonywania przez Państwa przysługujących praw jest odpowiedzialny Wspóladministrator 1. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec Wspóladministratora 2, który przekaże Pani/Pana żądanie Współadministratorowi 1, który zrealizuje Pani/Pana żądanie.

1.2.3. za wypełnianie pozostałych obowiązków wynikających z RODO jest odpowiedzialny Wspóladministrator 1. 

1.3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@paliwacentrum.pl lub pisemnie na adres któregokolwiek ze Współadministratorów. 

1.4. Współadministratorzy przetwarzają podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności w zakresie niezbędnym do świadczenia usług droga elektroniczną, kontaktu, w tym za pomocą telefonu lub formularza kontaktowego, złożenia zamówienia, realizacji umowy, sprawozdawczości rachunkowej i  finansowej, a także dochodzenia roszczeń. W tym celu Współadministratorzy gromadzą Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, oraz ewentualnie nazwa firmy, NIP. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne zawarcia lub wykonania zawarte, w tym umowy o usługi elektroniczne, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. 

1.5. Współadministratorzy gromadzą i przetwarzają Państwa dane osobowe, o których mowa w punkcie 1.4, również w celach marketingowych, tj. dla celów marketingu Administratora 1 lub Administratora 2 oraz ich partnerów. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Współadministratorów odbywa się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia lub na podstawie prawnie uzasadnionego celu Współadministratora lub osób trzecich, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  Rozporządzenia. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szerzej na temat warunków udzielenia i wycofania zgody w punkcie 3 niniejszej polityki. 

1.6. Współadministratorzy wykorzystują także informacje zawarte w plikach cookies. Dostarczają danych o aktywności użytkowników w Serwisie. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce pliki cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies znajdą Państwo w Polityce cookies. 

1.7. Współadministratorzy przechowują Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych lub przez czas niezbędny dla innych celów,
o których mowa w niniejszym dokumencie. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych, Współadministratorzy przechowują podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte. 

1.8. Państwa dane nie są profilowanie w rozumieniu Rozporządzenia, a Współadministratorzy nie podejmują na ich podstawie zautomatyzowanych decyzji.

1.9. Współadministratorzy są współadministratorami w rozumieniu Rozporządzenia wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych w celu funkcjonowania Serwisu, usług świadczonych drogą elektroniczną i kontaktu za pośrednictwem Serwisu (formularz kontaktowy). W pozostałym zakresie, w szczególności w zakresie przetwarzania w celach marketingowych, w celu złożenia zamówienia, realizacji umowy, sprawozdawczości rachunkowej i finansowej, a także dochodzenia roszczeń Współadminsitrator 1 oraz Współadministrator 2 są odrębnymi administratorami odpowiednio do tego, którego z nich dany cel dotyczy a prawa i obowiązki Współadministratorów i wobec nich, o których mowa w niniejszej polityce, realizowane są odpowiednio przez lub wobec Współadministratora 1 lub Współadministratora 2.

  1.  Prawa osoby, której dane dotyczą 

2.1. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od każdego ze Współadministratorów potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od każdego ze Współadministratorów informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych. 

2.2. Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać: 

2.2.1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

2.2.2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Współdministratora; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

2.2.3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Współdministratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Współadministratorom, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Współadministratorów są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

2.2.4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;

2.2.5. w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację,  a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane. 

2.3. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

2.4. Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed wykonaniem przysługujących Państwu uprawnień możemy zwrócić się o potwierdzenie tożsamości. 

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

3.1. Jeżeli Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji umowy sprzedaży lub umowy o usługi elektroniczne, podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.

3.2. Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez wskazanego ze Współadministratorów podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody.

3.3. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona, tj. poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka wyboru po zalogowaniu się na konto. W przypadku udzielenia zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru przy składaniu zamówienia bez opcji zalogowania do konta, zgodę mogą Państwo wycofać poprzez kliknięcie w link o wycofaniu zgody znajdujący się w każdej otrzymanej informacji marketingowej. Ponadto – w każdym przypadku – mogą Państwo wycofać zgodę wysyłając do Współadministratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 6 niniejszej polityki. 

3.4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

  1. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych 

4.1. Współadministratorzy korzystają również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Współadministratorów przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług księgowych, kancelarii prawnej. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Współadministratorzy korzystają wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorami. Podmioty te przestrzegają wytycznych Administratora i podlegają prowadzonym przez niego audytom. 

  1. Bezpieczeństwo danych osobowych 

5.1. Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych. 

  1. Dane kontaktowe 

6.1. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: biuro@paliwacentrum.pl lub pisemnie na adres którekolwiek ze Współadministratorów wskazanych w punkcie 1.1. 

Stan na dzień 08.01.2019

 

 

BIURO HANDLOWE PALIWA CENTRUM

Nowy Redzeń 25a
95-040 Koluszki
tel. 605 089 751
NIP: 773 156 85 81
REGON: 367299799

e-mail: biuro@paliwacentrum.pl
www.paliwacentrum.pl

BIURO HANDLOWE MAG-trans

Nowy Redzeń 25a
95-040 Koluszki
tel. 661 280 330
tel. 504 306 855
NIP: 729 127 56 03

e-mail: magtrans.biuro@wp.pl